Regulamin | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Regulamin

Regulamin usługi informacyjnej SMS

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin usługi informacyjnej SMS (zwany dalej regulaminem) określa warunki uruchomienia, korzystania i rezygnacji z usługi oferowanej przez Katowickie Wodociągi S. A.
 2. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Spółki http://www.wodociagi.katowice.pl (zakładka SMS) w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§ 2

Użyte w regulaminie SMS określenia oznaczają:

 • Spółka - Katowickie Wodociągi S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270143, NIP 634-012-53-82, Regon 270-544-972, o kapitale zakładowym w kwocie 78.473.550,00 zł w całości opłaconym.
 • urządzenie - urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej (telefon, tablet, komputer, itp.)
 • SMS - krótka wiadomość tekstowa (max 160 znaków, bez znaków polskich) wysyłana do użytkownika.
 • użytkownik - osoba korzystająca z serwisu po przesłaniu SMS z nazwą ulicy i numerem budynku na numer 530530563.

§ 3

Rodzaje i zakres usług oferowanych poprzez SMS

Usługa informacyjna SMS polega na:

 • przesyłaniu z wyprzedzeniem na urządzenie informacji o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
 • przesyłaniu niezwłocznie na urządzenie informacji o nieplanowanych przerwach i zakłóceniach w dostawie wody,na terenie miasta Katowice.

§ 4

Sposoby aktywowania i dezaktywacja usługi informacyjnej SMS

 1. Należy poprawnie przesłać na numer 530530563 wiadomość tekstową według następującego wzoru: 
  NAZWA ULICY odstęp NR BUDYNKU, przykładowo Plebiscytowa 15, Stabika 18.
 2. Nazwy ulic wieloczłonowych piszemy bez stosowania odstępów, przykładowo HonorowychDawcowKrwii 12a, ArmiiKrajowej 815.
 3. Nazwy ulic wpisujemy bez polskich znaków oraz dodatkowych określeń typu: gen., ks., bp., al., itp. Jedynie osoby mieszkające przy placach powinny wiadomość tekstową pisać według poniższego wzoru: 
  plNAZWA PLACU odstęp NR BUDYNKU, przykładowo plWyzwolenia 17, plGrunwaldzki 4.
 4. Słownik ulic dostępny jest na stronie internetowej Spółki http://www.wodociagi.katowice.pl w zakładce SMS, słownik ulic.
 5. Wielkość liter nie ma znaczenia.
 6. Każdy adres należy zarejestrować odrębnie w systemie.
 7. Z chwilą rezygnacji z usługi informacyjnej SMS należy wysłać na numer 530530563 informację o treści
  stopsms NAZWA ULICY odstęp NR BUDYNKU lub stopsms plNAZWA PLACU odstęp NR BUDYNKU.
 8. Po zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu z systemu użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie zwrotnego SMS.

§ 5

Reklamacje

 1. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących usługi informacyjnej SMS możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e - mail: , pod numerem telefonu 32 788 25 34 lub 32 256 10 16, faksem na numer 32 788 25 03 oraz korespondencyjnie na adres Spółki.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego serwisu.

§ 6

Zakres zobowiązań i odpowiedzialności

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS w przypadku:
  1. nieprawidłowego podania numeru telefonu komórkowego,
  2. gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci,
  3. gdy użytkownik nie będzie miał włączonego urządzenia
  4. przerwy w świadczeniu usług ze strony operatorów.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystnie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania urządzenia i szkody tym spowodowane.
 4. Spółka nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu SMS związane z chwilowym obciążeniem systemu lub innymi przyczynami niezależnymi od Spółki.
 5. Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach usługi informacyjnej SMS.
 6. Spółka zobowiązuje się do wysyłania SMS z wyprzedzeniem.
 7. Spółka zobowiązuje się do wysyłania SMS w godzinach od 6.00 do 22.00.
 8. Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny dodawać nowe informacje dla użytkownika.
 9. Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę danych.

§ 7

Warunki korzystania z usługi informacyjnej SMS

 1. Aktywacja usługi następuje z chwilą wysłania SMS na numer 530530563 (opłata zgodnie z cennikiem danego operatora).
 2. Dezaktywacja usługi następuję z chwilą wysłania SMS na numer 530530563 (opłata zgodnie z cennikiem danego operatora).
 3. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS jest nieodpłatne, za wyjątkiem § 7 pkt. 1 i 2.
 4. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usługi od następnego dnia roboczego po zarejestrowaniu.
 5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi SMS w każdym czasie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego regulaminu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez wysłanie informacji SMS na zarejestrowany w systemie nr telefonu użytkownika oraz umieszczenie na stronach serwisu http://www.wodociagi.katowice.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usługi informacyjnej SMS będą rozpatrywane w ramach właściwości sądów polskich.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin usługi informacyjnej SMS 44.36KB pobierz plik: Regulamin usługi informacyjnej SMS
do góry