Zlecenie kompleksowe | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Strona główna/STREFA KLIENTA/Zlecenie kompleksowe

Zlecenie kompleksowe

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZLECENIA KOMPLEKSOWEGO NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANalizacyjnego

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S.A. wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z aktualną mapą zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U. Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U. M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Rynek 1.

 SBO/041 - Wniosek o kompleksowe wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl , bądź poprzez iBOK.

 1. KLIENT - w zależności od posiadanych dokumentów otrzymuje od Katowickich Wodociągów S.A. :

WARIANT I - opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  wraz z ofertą na opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego oraz informacją, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu sporządzenia tej dokumentacji tj.:

 • warunki techniczne wydane przez Katowickie Wodociągi S.A.,
 • 1 egzemplarz oryginału mapy do celów projektowych zaktualizowanej w zakresie „S”, „U” i „W” z naniesionym budynkiem (wersja papierowa oraz dodatkowo wersja cyfrowa, jeżeli znajduje się w posiadaniu inwestora),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • plan zagospodarowania terenu z rzędną 0.00 budynku,
 • karta charakterystyki studni kanalizacyjnej, do której będą odprowadzane ścieki,
 • zgoda na przejście przez tereny prywatne, jeśli taka sytuacja ma miejsce,
 • projekt budynku (rzut piwnic lub parteru z zaznaczonym miejscem wylotu kanalizacji, przekrój przez fundamenty, część instalacyjna).

WARIANT II (gdy Klient posiada projekt budowlano-wykonawczy podłączenia do sieci) - ofertę na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z informacją jakie dokumenty należy dostarczyć w celu  zawarcia umowy na wykonanie usługi, tj.:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia);
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących;
 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty;
 • umowa o administrowanie nieruchomością;
 • zgoda na przejście przyłączem przez tereny prywatne oraz zgoda na wejście w teren prywatny jeśli taka sytuacja ma miejsce;
 • zgoda współwłaścicieli podmiotowej nieruchomości na budowę przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego oraz zgoda na wejście w teren działki.

Oferta ważna jest przez 60 dni.

 1. KLIENT - Klient akceptuje proponowaną przez Katowickich Wodociągach S.A. ofertę opracowania projektu budowlano-wykonawczego alternatywnie ofertę wykonania przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 2. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. :

WARIANT I - opracowują i uzgadniają dokumentację projektową. Klient otrzymuje uzgodnienie wraz z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Uzgodnienie wraz z projektem można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta po uregulowaniu należności w kasie Spółki lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta pod warunkiem uregulowania płatności (przelew na konto Spółki).  Odrębnym pismem Katowickie Wodociągi S.A. wysyłają do Klienta ofertę na wykonanie przyłącza/y zgodnie z pkt 2 - WARIANT II. 

WARIANT II - przygotowują projekt umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz wysyłają go wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 1. STRONY - zawarcie umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 2. KLIENT - we własnym zakresie występuje z wnioskiem do MZUiM w Katowicach o wydanie decyzji zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień KLIENT przekazuje komplet dokumentów do Katowickich Wodociągów S.A.

 3. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. zlecają nadzór branżowy, oraz realizują przyłącze.

 4. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. dokonują odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. na podstawie zawartej umowy wysyłają do Klienta fakturę za wykonaną usługę oraz protokół odbioru technicznego.

 6. STRONY - zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 7. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. po uregulowaniu płatności oraz dostarczeniu geodezji powykonawczej przez Klienta, wysyłają protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Oferty na kompleksowe wykonanie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta, na podstawie cenników:

Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy budynku

Opłaty pobierane za wykonanie części przyłącza wodociągowego od fundamentu do połączenia z instalacją wodociągową wewnętrzną

Opłaty pobierane za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

 

 

do góry