Akty prawne | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Akty prawne

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym między innymi:

kategoria: Powiązane pliki [22]
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków 07 czerwca 2001 r. - Dz.U. 2024 r poz.757 t.j. 218.14KB pobierz plik: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków 07 czerwca 2001 r. - Dz.U. 2024 r poz.757 t.j.
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70 435.22KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2022r., poz. 1074 109.24KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2022r., poz. 1074
pdf Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j. 124.71KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz. U. z 2016r. , poz. 1757 t. j.
pdf Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021r., poz. 1973 678.45KB pobierz plik: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021r., poz. 1973
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Dz. U z 2017r. poz. 2501 118.49KB pobierz plik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - Dz. U z 2017r. poz. 2501
pdf Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - Dz. U. z 2021r., poz. 2233 786.88KB pobierz plik: Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - Dz. U. z 2021r., poz. 2233
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220) 81.37KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)
pdf Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2021r., poz. 2351 370.47KB pobierz plik: Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2021r., poz. 2351
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019r., poz. 1065 t. j. 424.95KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019r., poz. 1065 t. j.
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2017r., poz. 2285 141.77KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2017r., poz. 2285
pdf Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2020r., poz. 1609 113.41KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2020r., poz. 1609
pdf Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2021r., poz. 888 198.2KB pobierz plik: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2021r., poz. 888
pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. 2020r. poz. 939 81.88KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. 2020r. poz. 939
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. z 2015r., poz. 2117 92.07KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. z 2015r., poz. 2117
pdf Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. z 2019r.,poz. 759 1.47MB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. z 2019r.,poz. 759
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719 290.38KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719
pdf Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030 231.24KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030
pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - Dz. U. z 2021r., poz. 736 110.37KB pobierz plik: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - Dz. U. z 2021r., poz. 736
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2017r., poz. 2294 229.47KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. z 2017r., poz. 2294
pdf Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 438.59KB pobierz plik: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
pdf Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice.pdf 587.37KB pobierz plik: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice.pdf
do góry