Kanalizacja deszczowa | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Kanalizacja deszczowa

Katowickie Wodociągi S. A. prowadzą uzgodnienia na odprowadzanie wód deszczowych oraz przebieg kanalizacji deszczowej będącej własnością:

 • Urzędu Miasta Katowice,
 • Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o.,
 • Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
  oraz kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ponadto warunki techniczne na odprowadzanie wód deszczowych są wydawane do kanalizacji ogólnospławnej należącej do Katowickich Wodociągów S. A.

Wnioski w powyższych sprawach rozpatrywane są na Radzie Technicznej, której uczestnikami są właściciele kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Rady Techniczne odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Katowickich Wodociągów S. A. i na podstawie podjętych ustaleń wydawane są uzgodnienia dotyczące odprowadzania wód deszczowych.

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. zlecenie na wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych. Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego. Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U. M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Rynek 1.

  SBO/SDS/046 - Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.
 2. KLIENT - otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. opracowane warunki techniczne na odprowadzanie wód deszczowych. Po dokonaniu wpłaty za opracowane warunki techniczne na odprowadzanie wód deszczowych Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą zostać przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta. Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki techniczne na odprowadzanie wód deszczowych w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 3. KLIENT - wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza kanalizacji deszczowej. Katowickie Wodociągi S. A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej. Do sporządzenia dokumentacji projektowej obligatoryjnie wymagana jest mapa do celów projektowych.

  SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: .
 4. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. wniosek z 2 egz. projektu kanalizacji deszczowej w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej PDF celem jego uzgodnienia.

  Projekt należy złożyć wraz z:
  • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S. A.,
  • opinią z Narady Koordynacyjnej działającej przy Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego U. M. Katowice wraz z załącznikiem mapowym, jeśli dana inwestycja wymaga takiego uzgodnienia,
  • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegała sieć lub przyłącze kanalizacji deszczowej (w tym z dokumentem potwierdzającym wyrażanie zgody przez MZUiM w Katowicach na zajęcie pasa drogowego),
  • kserokopią uprawnień projektanta,
  • kserokopią dokumentu o przynależności projektanta do OIIB,
  • innymi dokumentami wymienionymi w Prawie Budowlanym,
  • nośnikiem danych zawierającym projekt w formacie PDF.

   SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

   Wniosek wraz z projektem może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - uzgadniają pod względem technicznym projekt kanalizacji deszczowej. Katowickie Wodociągi S. A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Spółce z kompletem niezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
 6. KLIENT - otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu kanalizacji deszczowej. Po dokonaniu wpłaty za przygotowanie uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może zostać przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
 7. KLIENT - zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość realizacji kanalizacji deszczowej wraz ze zleceniem na pełnienie nadzoru nad budową.

  SBO/IU/007 - Zlecenie prowadzenia nadzoru branżowego

  Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.
 8. KLIENT - we własnym zakresie występuje z wnioskiem do MZUiM w Katowicach o wydanie decyzji na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (jeżeli zachodzi taka konieczność). Ponadto zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę kanalizacji deszczowej.
 9. KLIENT - telefonicznie kontaktuje się z Katowickimi Wodociągami S. A. w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budowaną kanalizacją deszczową przed jej zasypaniem.
 10. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują odbioru technicznego/końcowego kanalizacji deszczowej oraz wystawiają fakturę za pełnienie nadzoru.

  Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
do góry