Reklamacje świadczonych usług | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Reklamacje świadczonych usług

  1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej. Reklamacja pisemna powinna zawierać: kod nabywcy (w przypadku podpisanej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków), nazwę oraz adres Odbiorcy, przedmiot reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, telefon kontaktowy, podpis Odbiorcy.

    SBO/036-reklamacja

    Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:  bądź poprzez iBOK.
  2. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - rozpatrują reklamację w oparciu o posiadane dokumenty oraz obowiązujące przepisy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia pisma w siedzibie Przedsiębiorstwa. W przypadku doręczenia reklamacji pocztą, bierze się pod uwagę datę wpływu dokumentu do kancelarii.
    Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga ustaleń wymagających dłuższych terminów niż 14 dni - informuje się o tym fakcie osobę, która złożyła reklamację i wskazuje ostateczny termin odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia pisma.
do góry