Wypompowywanie nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i osadników | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Wypompowywanie nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i osadników

Usługa opróżnienia nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiorniku bezodpływowym lub w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, może być wykonana wyłącznie w przypadku, gdy Zleceniodawca posiada zawartą umowę na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

W celu zawarcia stosownej umowy należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym (SBO/052) bądź wniosek o zawarcie umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków (SBO/051) osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta na adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, przesłać faksem pod nr 32 7882 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.


Po podpisaniu stosownej umowy należy złożyć osobiście, pocztą lub mailowo, pisemny wniosek zlecenia na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków (SBO/053).

Zlecenie na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiorniku bezodpływowym lub w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości - Zleceniodawcy,
  • adres,
  • telefon kontaktowy,
  • numer oraz datę zawartej umowy na opróżnianie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  • wskazanie miejsca wykonania usługi,
  • określenie rodzaju zlecanej usługi,
  • w przypadku nieobecności Zleceniodawcy, wskazanie osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.

Realizacja usługi następuje po zawarciu stosownej umowy, w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą, po zaakceptowaniu zlecenia przez Katowickie Wodociągi S.A.

Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na sieci kanalizacyjnej

do góry