Zmiana ceny wody dla Katowic | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zmiana ceny wody dla Katowic

2023-11-23

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 9 listopada br. wydał decyzję o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta Katowice. Równocześnie zatwierdził nową taryfę, która będzie obowiązywała od 25 listopada br.

Decyzja Dyrektora PGW Wody Polskie została opublikowana w dniu 17 listopada br. w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez okres 3 lat.

Bezpieczeństwo wodne - kluczowa kwestia

Na początku warto podkreślić, że infrastruktura wodociągowa pełni niezwykle istotną rolę, jako gwarant bezpieczeństwa w obszarze dostaw wody dla mieszkańców oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- Infrastruktura wodociągowa jest infrastrukturą krytyczną pozwalającą na utrzymanie niezakłóconego dostępu do wody pitnej, co jest jednym z fundamentów zdrowego i zrównoważonego życia społecznego. Nasza rola jest szczególnie ważna, gdy zaczynamy analizować bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów. Zapewnienie dostępu do dobrej jakości, czystej wody jest naszym priorytetem, bowiem ma ogromne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców - mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów S.A.

Katowicka woda wśród najtańszych w metropolii

Porównując ze sobą miasta położone w sąsiedztwie Katowic, warto zauważyć, że mimo nieznacznej waloryzacji ceny, w Katowicach utrzymano niemal najniższą taryfę.

Waloryzacja opłat w stosunku do obowiązującej taryfy wynosi:

- 0,94 zł brutto w przypadku ceny za 1000 l wody (1 m3)

- 0,59 zł brutto w przypadku ceny za 1000 l (1 m3) odprowadzonych ścieków

Łącznie: 1,53 zł brutto

Stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianom.

Przeciętnie 4-osobowa rodzina miesięcznie zużywa około 10 m3 wody i odprowadza tyle samo ścieków. Oznacza to, że waloryzacja spowoduje zmianę jej rachunku o 15,30 zł brutto na miesiąc.

Ceny, które zaczną obowiązywać od 25 listopada br. wynoszą:

 - za 1000 litrów (1 m3) wody: 7,31 zł brutto czyli 0,00731 zł za litr wody

- za 1000 litrów (1m3) odprowadzonych ścieków: 9,74 zł brutto

Łącznie: 17,05 zł brutto

Podstawowe aspekty zmian

Waloryzacja cen jest przede wszystkim rezultatem czynników, takich jak wzrost ceny hurtowego zakupu wody oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, gazowej, cieplnej.

  1. Waloryzacja ceny hurtowego zakupu wody: Katowice nie posiadają własnych ujęć wody. Spółka Katowickie Wodociągi nabywa wodę w 100% hurtowo od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Cena zakupu wody z GPW S.A. od 1 stycznia 2023 r. wzrosła o 32% tj. o 0,81 zł netto.
  2. Waloryzacja kosztów energii: W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazowej i cieplnej, konieczne było ich uwzględnienie w taryfie.

W maju 2021 roku, w momencie kiedy była kalkulowana aktualnie obowiązująca taryfa, cena za  energię elektryczną wynosiła 279,50 zł/MWh. W październiku 2021 r., gdy taryfa weszła w życie cena wynosiła już 456 zł/1 MWh. W I, II i III kwartale 2023 r. wynosiła 785 zł/MWh. Katowickie Wodociągi S.A., żeby w przyszłości ograniczyć wpływ wzrostu cen energii na taryfę planują budowę farmy fotowoltaicznej.

Dlaczego teraz i co to oznacza dla mieszkańców?

Katowickie Wodociągi zauważają, że obecny wzrost kosztów stanowi istotne wyzwanie, które nie było możliwe do przewidzenia podczas składania wcześniejszego wniosku taryfowego w 2021 roku. Spółka jest konfrontowana z dynamicznymi zmianami cen hurtowego zakupu wody oraz kosztami energii, które pojawiły się już po zatwierdzeniu dotychczasowej taryfy.

Otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa wodociągowe ulega ciągłym przemianom, co wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na nowe wyzwania. Wzrost kosztów operacyjnych oraz utrzymania infrastruktury wodociągowej stanowią dodatkowe obciążenia finansowe dla przedsiębiorstwa. W obliczu tych trudności, Katowickie Wodociągi podejmują środki mające na celu efektywne zarządzanie zasobami, optymalizację kosztów oraz dostosowanie strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie taryfy do zmieniających się warunków ekonomicznych i umożliwienie dalszego świadczenia usług dobrej jakości.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres 3 lat (2023 - 2026)

do góry