Instrukcja pobierania próbek wody przez Klienta | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Instrukcja pobierania próbek wody przez Klienta

Laboratorium Centralne dopuszcza pobieranie próbek wody i ścieków przez klientów pod warunkiem stosowania się do poniższych wytycznych.

Uwagi ogólne:

Klient dostarcza próbkę do Laboratorium po wcześniejszym ustaleniu z Laboratorium terminu dostarczenia, zakresu wykonywanych badań oraz wypełnieniu druku zlecenia.

Laboratorium nie przyjmuje próbek do analiz mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, niż te pobrane w Laboratorium lub w Biurze Obsługi Klienta.

Do badań fizykochemicznych wody i ścieków dopuszcza się pobieranie próbek do butelek typu PET po wodzie mineralnej bez dodatków smakowych.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i warunki transportu próbki dostarczonej przez klienta. Laboratorium bierze odpowiedzialność za próbkę od chwili jej zarejestrowania w Laboratorium.

1. Czynności wstępne (przed przystąpieniem do pobierania próbki):

 • wodę do analizy pobrać z kranu najczęściej używanego (zwrócić uwagę na właściwy stan techniczny i sanitarny miejsca pobierania - unikać kranów cieknących, zardzewiałych, mieszających wodę)
 • zdjąć z kurków wszelkie urządzenia rozbryzgowe: perlatory, sitka, przedłużki, plastikowe nakładki itp. i umyć kran wodą z mydłem
 • jeżeli z tego samego miejsca pobieramy próbki do różnych rodzajów badań, to w pierwszej kolejności pobieramy próbki do badań sensorycznych (smak, zapach) następnie do badań mikrobiologicznych i badań fizykochemicznych
 • przed rozpoczęciem pobierania próbki do pojemnika należy odpuścić wodę przez kilkanaście minut w celu ustabilizowania przepływu oraz temperatury wody

2. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

 • kurek lub zawór wysterylizować płomieniem lub środkiem dezynfekującym (odczekać 1 minutę aby środek zadziałał)
 • po dezynfekcji kurek otworzyć i odpuścić wodę spokojnym strumieniem przez następne kilka minut
 • pobrać próbkę wody do objętości ¾ butelki, nie dotykając korka i szyjki butelki oraz wewnętrznej części butelki z wylewką, zamknąć butelkę

3. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wody

 • butelkę o pojemności 1 - 1,5 l przepłukać trzykrotnie pobieraną wodą
 • butelkę napełnić do pełna (na przelew), aby nie powstał pęcherzyk powietrza
 • butelkę natychmiast zamknąć i opisać (rodzaj próbki, miejsce pobierania, data i godzina)

4. Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych ścieków

 • próbkę ścieków należy pobrać za pomocą czerpaka bądź wiadra w miejscach, gdzie jest odpowiedni przepływ ścieków, zapewniający dobre ich wymieszanie
 • napełnić całkowicie pojemnik i zamknąć
 • opisać: rodzaj próbki, miejsce pobierania, data i godzina

Dostarczenie próbek do laboratorium

 • próbki należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (do 4 godzin od momentu pobierania)
 • w przypadku transportu próbki trwającego dłużej niż jedną godzinę próbka powinna być przechowywana w warunkach obniżonej temperatury (np. lodówka turystyczna z wkładem chłodzącym)

W razie wątpliwości Laboratorium zapewnia szczegółowy instruktaż w Punkcie Przyjmowania Próbek przeprowadzony przez upoważnionego pracownika.

Laboratorium nie przyjmuje próbek do analiz mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, jak pobrane w siedzibie Laboratorium lub w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A.

do góry