WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/regulamin
Drukuj grafikę : tak / nie

Regulamin

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK), zwany dalej regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę
  w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do usług internetowych.
 2. Przedmiotowy regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 t.j.)
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.wodociagi.katowice.pl – w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 4. Wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu przy uruchomieniu usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków tego regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą rejestracji.
 5. Korzystanie z iBOK jest możliwe tylko dla klientów, którzy zaakceptowali aktualną wersję regulaminu.
 6. Prawidłowe korzystanie z iBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminie (punkt IV)
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z iBOK, a w szczególności otrzymywanie e-faktury.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikającyz błędnej rejestracji użytkownika.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za system e-Płatności lub transakcji zrealizowanej w tym systemie. Podmiotem odpowiedzialnym jest dostawca systemu e-płatności.

II. Wyjaśnienie pojęć

Użyte w Regulaminie iBOK określenia oznaczają:

III. Rejestracja

 1. Korzystanie z usługi iBOK jest nieodpłatne.
 2. Warunkiem rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Każdy użytkownik korzystający z usługi iBOK posługuje się indywidualnym loginem i hasłem.
 4. Dane dostępowe (login i hasło) niezbędne do korzystania z iBOK udostępnione są klientowi przez Spółkę po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz wypełnieniu i przesłaniu za pomocą strony internetowej formularza rejestracyjnego. Po weryfikacji zgodności danych, zostaje do klienta wysłana bezpieczna wiadomość e-mail z loginem i hasłem.
 5. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego należy wprowadzić następujące dane:
  • Kod nabywcy (KN) – sześciocyfrowy kod dostępny na fakturze.
  • Imię, Nazwisko, Firma / Instytucja – zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
  • Adres e-mail – Aktywny adres e-mail.
  • NIP / PESEL – zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
  • Numer ostatniej faktury
 6. Login i hasło przyporządkowane są tylko jednemu użytkownikowi.
 7. Użytkownik otrzymuje przydzielony login przez iBOK oraz hasło tymczasowe, które winno być zmienione po pierwszym zalogowaniu.
 8. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
 9. Hasło użytkownika jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej dla innych użytkowników oraz pracowników Spółki.
 10. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu do iBOK, na stronie logowania powinien niezwłocznie skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasło?”, która automatycznie wygeneruje i wyśle nowe, tymczasowe hasło na podany podczas rejestracji adres e-mail. Hasło tymczasowe winno być zmienione po zalogowaniu użytkownika do serwisu.
 11. Dane na koncie użytkownika są aktualne na dzień poprzedni.
 12. Zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu i udostępnianiu faktur w formie elektronicznej oraz warunki udostępniania faktur w formie elektronicznej dla odbiorców zarejestrowanych w iBOK szczegółowo określa odrębny „Regulamin przesyłania i udostępniania faktur w formie elektronicznej".

IV. Wymagania techniczne

 1. Minimalna wymagana rozdzielczość do poprawnego działania iBOK to 1024 x 768.
 2. Usługa iBOK dostępna jest dla użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych:
  • Internet Explorer 7.x i nowszej,
  • Firefox 3.x i nowszej,
  • Opera 9.x i nowszej,
  • Chrome 16.x i nowszej.
 3. W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane Spółka nie gwarantuje poprawności pracy iBOK i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Dostęp do iBOK możliwy jest poprzez stronę internetową http://www.wodociagi.katowice.pl bądź bezpośrednio przez adres https://ibok.wodociagi.katowice.pl

V. Funkcje iBOK

Rodzaje i zakres usług oferowanych poprzez iBOK udostępnione w następujących zakładkach:

VI. Reklamacje

 1. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących iBOK możliwe jest za pośrednictwem zgłoszenia w serwisie iBOK, poczty elektronicznej na adres e-mail: , , pod numerem telefonu 32 788 24 00 lub korespondencyjnie na adres Spółki.
 2. Zgłoszenie winno zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacj.
 3. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego oprogramowania.
 4.  Reklamacje dotyczące systemu e-płatności lub danej transakcji należy kierować bezpośrednio do dostawcy bramki płatniczej tj. Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, o numerze NIP 585-13-51-185.

VII. Zakres zobowiązań i odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z iBOK zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do:
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,
  • nie udostępniania haseł osobom trzecim,
  • wylogowania się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z iBOK,
  • powiadomienia Spółki o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu udostępnionego oprogramowania.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Spółka zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.
 5. Spółka przewiduje chwilowe wstrzymanie dostępności do iBOK w przypadku prowadzenia prac aktualizacyjnych i konserwacyjnych, a także awarii łącza internetowego, przy czym wszelkie planowane terminy prac ogłoszone zostaną wyprzedzająco w stosownym komunikacie.
 6. Spółka nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 7. Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w iBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane lub informacje dla użytkownika.
 8. Korzystanie z iBOK nie zwalnia użytkownika z obowiązku udostępniania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 poz. 537 t.j.)
 9. Użytkownik iBOK zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail powiadomień od Spółki. dotyczących wystawionych faktur, realizacji e-płatności, awarii, itd.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką zostaje zawarta automatycznie z każdym klientem, który zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usługi w następnym dniu roboczym od daty zawarcia umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania usługi iBOK w każdym czasie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego regulaminu.
 3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt 1, następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie pisma, lub faxu.
 4. W przypadku naruszenia warunków regulaminu lub przepisów prawa umowa określona w pkt1 zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, użytkownik traci dostęp do serwisu iBOK w terminie do 14 dni od daty rozwiązania umowy. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do pobrania wszystkich udostępnionych faktur elektronicznych z serwera iBOK w w/w terminie.
 6. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt 1, skutkuje usunięciem danych osobowych z serwisu iBOK użytkownika oraz unieważnieniem funkcjonującego loginu i hasła.

IX. Klauzula informacyjna

 1. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2024 poz. 34 t.j.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2019 poz. 1781 t.j.) i przyjmuje do wiadomości informację, że:

X. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu https://www.wodociagi.katowice.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z iBOK po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usługi poprzez iBOK rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby powoda.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
kategoria: Powiązane pliki [1]
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 500.5KB pobierz plik: Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta
do góry