WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA
https://intracom.wodociagi.katowice.pl/strefa-klienta-wodociagi-katowice/montaz-wodomierza-ogrodowego
Drukuj grafikę : tak / nie

Montaż wodomierza ogrodowego

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. wniosek o określenie warunków technicznych montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.

  Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.

  SBO/005 - Wniosek o wydanie warunków technicznych zamontowania podlicznika na cele podlewania ogrodu
 2. KLIENT - odbiera w Katowickich Wodociągach S. A. opracowane warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody.
 3. Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia. W przypadku złożenia wniosku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Klient otrzymuje warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w ciągu jednego dnia.
 4. KLIENT - na własny koszt wykonuje montaż wodomierza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
 5. KLIENT - zgłasza w Katowickich Wodociągach S. A. ukończenie prac montażowych, składa wniosek o oplombowanie wodomierza rejestrującego pobór bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 6. Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.

  SBO/021 - Wniosek o założenie plomb na wodomierz rejestrujący pobór wody bezpowrotnie zużytej oraz zawarcie umowy / aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 7. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. - przygotowują umowę/aneks uwzględniający zabudowę wodomierza podlicznika rejestrującego pobór bezpowrotnie zużytej wody.
 8. KLIENT - podpisuje umowę/aneks uwzględniający zabudowę wodomierza podlicznika rejestrującego pobór bezpowrotnie zużytej wody. Podpisanie umowy/aneksu może nastąpić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy/aneksu pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 9. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują oplombowania wodomierza.
 10. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - przesyłają na adres Klienta 1 egz. podpisanej obustronnie umowy/aneksu.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 24 poz. 969) - okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

  Wodomierze, które zostały zalegalizowane do 31.12.2017r. posiadają cechę legalizacyjną z informacją kiedy dokonano legalizacji.

  Wodomierze, które zostały zalegalizowane po 31.12.2017r. posiadają cechę legalizacyjną z informacją do kiedy cech legalizacyjna jest ważna.

  Istotne jest, że zgodnie z §33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego. Utrata ważności legalizacji bądź zerwanie plomb spowoduje naliczanie opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego.

  Katowickie Wodociągi S.A. oferują usługę montażu wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. W celu zlecenia usługi oraz ustalenia terminu montażu, należy skontaktować się z Działem Wodomierzy pod nr 32 7882 427. W przypadku montażu wodomierza na instalacji przygotowanej przez klienta, faktura będzie wystawiana według cennika, natomiast w przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie modyfikacji istniejącej instalacji, usługa będzie wyceniona indywidualnie.

  Cennik opłat za sprzedaż, montaż i legalizację wodomierza dostosowanego do odczytu radiowego, służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

do góry