Budowa sieci wod.-kan. | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Budowa sieci wod.-kan.

 1. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego. Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U. M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Rynek 1.

  SBO/SDS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl , bądź poprzez iBOK.
 2. KLIENT - zostaje poinformowany o braku technicznych możliwości świadczenia usług oraz konieczności budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz otrzymuje propozycję podpisania umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Brak podpisanej umowy przyłączeniowej nie wstrzymuje wydania warunków technicznych i możliwości wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 3. KLIENT - po podjęciu decyzji o budowie ze środków własnych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą być one przesłane pocztą lub poprzez iBOK zgodnie z dyspozycją Klienta. Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia.
 4. KLIENT - wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz przyłączami. Katowickie Wodociągi S. A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej. Do sporządzenia dokumentacji projektowej obligatoryjnie wymagana jest mapa do celów projektowych.

  SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej

  Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: .
 5. KLIENT - składa w Katowickich Wodociągach S. A. wniosek z 2 egz. projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej PDF celem jego uzgodnienia.

  Projekt należy złożyć wraz z:
  • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S. A.,
  • opinią z Narady Koordynacyjnej działającej przy Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego U. M. Katowice wraz z załącznikiem mapowym,
  • kopią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegała sieć wodociągowa lub kanalizacyjna wraz z przyłączami (w tym z dokumentem potwierdzającym wyrażanie zgody przez MZUiM w Katowicach na zajęcie pasa drogowego),
  • opinią OUG,
  • kserokopią uprawnień projektanta,
  • kserokopią dokumentu o przynależności projektanta do OIIB,
  • innymi dokumentami wymienionymi w Prawie Budowlanym,
  • nośnikiem danych zawierającym projekt w formacie PDF.

   SBO/SDS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

   Wniosek wraz z projektem może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 6. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - uzgadniają pod względem technicznym projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Katowickie Wodociągi S. A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Spółce z kompletem niezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt 5.
 7. KLIENT - otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
 8. KLIENT - zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość realizacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami z wypełnionym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz zleceniem wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenia  nadzoru nad budową.

  Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:
  • Spółki prawa handlowego:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   • aktualny KRS,
   • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • numer(y) PESEL,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
   • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
   • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
  • Osoby fizyczne:
   • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
   • numer(y) PESEL, NIP,
   • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

    SBO/042 - Wniosek o zawarcie umowy i zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i prowadzenia nadzoru nad budową

    Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.
 9. KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
  Podpisanie umowy może nastąpić osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
 10. KLIENT - zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
 11. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - telefonicznie kontaktują się z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami na każdym etapie realizacji.
 12. KLIENT - zgłasza wyznaczonemu inspektorowi nadzoru z ramienia KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S. A. gotowość do odbioru technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

  Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 13. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują odbioru technicznnego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
 14. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - wykonują wcinkę do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
 15. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - montują wodomierz.
 16. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - przesyłają na adres Klienta 1 egz. podpisanej obustronnie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 17. KLIENT - przygotowuje sieć wodociągową lub kanalizacyjną wraz z przyłączami pod względem formalnym i dokumentacyjnym do odbioru końcowego oraz zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość odbioru. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami KLIENT winien przedłożyć w Spółce pełną dokumentację wymaganą do przeprowadzenia tego odbioru.

  SBO/IN/008 - Zlecenie dokonania odbioru technicznego/końcowego

  Wykaz dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:  bądź poprzez iBOK.
 18. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - dokonują odbioru końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
 19. STRONY - przystępują do uregulowania spraw formalno - prawnych związanych z własnością sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

  Wzór umowy przyłączeniowej

  Regulamin odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych przez Katowickie Wodociągi S.A.

  Algorytm wyceny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice dla potrzeb ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały je z własnych środków finansowych i są ich właścicielami
do góry